Algemene Voorwaarden

Voorwaarden als PDF downloaden.

I Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Het lidmaatschap vangt aan de op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan en duurt het overeengekomen aantal maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de maand nadat de overeenkomst is aangegaan. Na afloop van de overeengekomen maanden wordt deze automatisch omgezet naar een maand abonnement met het daarbij behorende tarief en voorwaarden, tenzij het abonnement voor afloop van de overeengekomen maanden verlengd wordt voor een nieuwe vaste periode.
 2. Indien de ingangsdatum van de contributie op een latere datum dan de aanvangsdatum van de overeenkomst is gelegen, wordt de duur van de overeenkomst automatisch verlengd met de contributievrije periode.

II Aanbiedingen en wijzigingen

 1. LifeFit behoudt zich het recht voor tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf, nimmer rechten worden ontleend.
 2. LifeFit maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 1 maand voor de wijzigingsdatum bekend
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de contractant het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking van die verhoging, te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan terugbetaald. Het door de contractant verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties, op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, of op prijsaanpassingen die lager liggen dan 5%, tenzij een dergelijke prijsverhoging door LifeFit bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst. In dat laatste geval heeft de contractant tot 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door LifeFit terugbetaald. Het door de contractant verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

III Stopzetting, opzegging en overdracht

 1. Het lidmaatschap kan niet tijdelijk worden stopgezet met uitzondering van langdurige ziekte. Vraag naar de voorwaarden op de club.
 2. De opzegtermijn bedraagt één vol betalende maand voor afloop van de afgesloten contractduur. Opzegging dient bij de receptie plaats te vinden met behulp van het opzegformulier dat door de contractant aldaar ingevuld en ondertekend wordt.
 3. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging.
 4. Een lidmaatschap is, na hiertoe verkregen schriftelijke toestemming van LifeFit, overdraagbaar aan een derde. LifeFit zal de voor de overdracht noodzakelijke toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.
 5. Studenten en Jeugd betalen de contributie voor een onbeperkt membership zodra ze de leeftijdsgrens bereikt hebben die bij het abonnement behoort.

IV Verplichtingen van de contractant

 1. De contractant stemt er mee in dat de op hem/haar betrekking hebbende gegevens opgeslagen worden in de persoonsregistratie van LifeFit, waarbij de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt met inachtneming van de voorwaarden van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
 2. De LifeFit Ledenpas is strikt persoonlijk. Het is de contractant niet toegestaan de pas (al dan niet tijdelijk) aan (een) derde(n) ter beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas dient de contractant tegen betaling een nieuwe pas aan te schaffen bij de receptie. Zonder de LifeFitledenpas heeft de contractant geen toegang tot het LifeFit Centre.
 3. De contractant dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met LifeFit, medisch te laten keuren.
 4. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de aanwijzingen van de medewerk(st)ers van LifeFit met betrekking tot het gebruik van de apparatuur na te leven.
 5. Indien het lid niet bekend mocht zijn met de werking van de ter beschikking staande apparatuur en/of faciliteiten, zal hij/zij eerst tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor desgevraagd een mondelinge instructie heeft verkregen.
 6. LifeFit stelt gratis Wifi voor haar leden beschikbaar, voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik. Het gebruik van de Wifi faciliteit is op basis van een fair use policy. LifeFit kan ingrijpen indien er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. LifeFit heeft het recht om door deze of andere reden, de Wifi verbinding van de gebruiker te blokkeren.
 7. Iedere contractant dient zich te houden aan de algemene voorwaarden en de huisregels. De contractant dient zich te onthouden van verbaal en/of lichamelijk geweld en van ongewenste of gewenste intieme activiteiten en/of gedragingen.
 8. LifeFit behoudt zich het recht voor bij, naar het oordeel van LifeFit, niet naleving van deze voorwaarden en/of de huisregels, of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de rechten van het lid op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat LifeFit gehouden zal zijn de contractant de op dat moment reeds betaalde contributie te restitueren, onverminderd de aanspraak van LifeFit tot betaling van de contributie tot aan de einddatum van de overeenkomst.

V Betaling

 1. De contributie voor de contractperiode dient te worden voldaan op de wijze als in deze overeenkomst is vastgelegd. Indien de contributie voor de contractperiode in maandelijkse termijnen dient te worden voldaan, zal de desbetreffende maandelijkse termijn telkens integraal behoren te zijn voldaan vóór aanvang van de desbetreffende maand. De contractant verleent aan LifeFit een schriftelijke machtiging om tot automatische incassering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle bedragen worden automatisch afgeschreven van het door contractant opgegeven bank- of gironummer. De contractant dient telkens voldoende saldo op zijn/haar rekening te hebben. Indien op enig moment de overeengekomen maandelijkse incasso niet mogelijk mocht blijken te zijn, is het totaal voor de gehele resterende duur van de overeenkomst verschuldigde bedrag in één keer opeisbaar.
 2. Indien de contractant de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet tijdig nakomt, verkeert hij/zij van rechtswege in verzuim en is LifeFit bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Bij het niet-tijdig betalen worden administratiekosten en stornokosten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke kosten, welke worden berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit zijn door de contractant verschuldigd, zodra LifeFit zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft voorzien. Een door de contractant na verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op de incassokosten en rente en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom.

VI Aansprakelijkheid

 1. De deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door LifeFit aangeboden faciliteiten is geheel voor risico van de contractant.
 2. LifeFit is, behoudens in geval van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten, het gebruik van zonnebanken en aanverwante apparatuur, verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen, schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van LifeFit, schade als gevolg van uitval van de Wifi-verbinding en/ of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen, almede schade ontstaan tijdens of als gevolg van de kinderopvang of kinderlessen.
 3. Voor zover LifeFit aansprakelijk mocht zijn komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking die schade waarvoor LifeFit zich heeft verzekerd, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
14.jpg

Openingstijden

Maandag 7.00 - 22.30
Dinsdag 7.00 - 22.30
Woensdag 7.00 - 22.30
Donderdag 7.00 - 22.30
Vrijdag 7.00 - 21.00
Zaterdag 8.00 - 16.00
Zondag 8.00 - 16.00
Feestdagen