Algemene Voorwaarden

Voorwaarden als PDF downloaden.

I Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Het lidmaatschap vangt aan de op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan en duurt het overeengekomen aantal maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de maand nadat de overeenkomst is aangegaan. Na afloop van de overeengekomen maanden wordt deze automatisch omgezet naar een maand abonnement met het daarbij behorende tarief en voorwaarden, tenzij het abonnement voor afloop van de overeengekomen maanden verlengd wordt voor een nieuwe vaste periode.
 2. Indien de ingangsdatum van de contributie op een latere datum dan de aanvangsdatum van de overeenkomst is gelegen, wordt de duur van de overeenkomst automatisch verlengd met de contributievrije periode.

II Aanbiedingen en wijzigingen

 1. LifeFit Centre behoudt zich het recht voor tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf, nimmer rechten worden ontleend.

III Stopzetting, opzegging en overdracht

 1. Het lidmaatschap kan niet tijdelijk worden stopgezet met uitzondering van langdurige ziekte. Vraag naar de voorwaarden op de club.
 2. De opzegtermijn bedraagt één vol betalende kalendermaand voor afloop van de afgesloten contractduur. Opzegging dient bij de receptie plaats te vinden met behulp van het opzegformulier welke door de contractant aldaar ingevuld en ondertekend wordt.
 3. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging.
 4. Een lidmaatschap is overdraagbaar aan derden, tenzij er sprake is van een contributie-achterstand. Vraag naar de voorwaarden.
 5. Studenten en Jeugd betalen de contributie voor een onbeperkt membership zodra ze de leeftijdsgrens bereikt hebben die bij het abonnement behoort.

IV Verplichtingen van de contractant

 1. De LifeFit Ledenpas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas dient de contractant tegen betaling een nieuwe pas aan te schaffen bij de receptie. LifeFit Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van de pas. Zonder de LifeFit Ledenpas heeft de contractant geen toegang tot het LifeFit Centre.
 2. Het gebruik van een kluisje is gratis en voor eigen risico. LifeFit Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje ontvreemd zijn. Na de training dient de contractant om hygiënische redenen zijn/haar eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in het kluisje achter te laten.
 3. Ieder lid dient zich te houden aan de algemene voorwaarden en de huisregels. LifeFit Centre behoudt zich het recht voor bij, naar het oordeel van LifeFit Centre, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de overeenkomst op te schorten en na ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat LifeFit Centre gehouden zal zijn de contractant de op dat moment reeds betaalde contributie te restitueren, onverminderd de aanspraak van LifeFit Centre tot betaling van de contributie tot aan de einddatum van de overeenkomst.

V Betaling

 1. De contributie voor de contractsperiode dient te worden voldaan op de wijze als in deze overeenkomst is vastgelegd. Indien de contributie voor de contractsperiode in maandelijkse termijnen dient te worden voldaan, zal de desbetreffende maandelijkse termijn telkens integraal behoren te zijn voldaan vóór aanvang van de desbetreffende maand. De contractant verleent aan LifeFit Centre een schriftelijke machtiging om tot automatische incassering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle bedragen worden automatisch afgeschreven van het door contractant opgegeven bank- of gironummer. De contractant dient telkens voldoende saldo op zijn/haar rekening te hebben. Indien op enig moment de overeengekomen maandelijkse incasso niet mogelijk mocht blijken te zijn, is het totaal voor de gehele resterende duur van de overeenkomst verschuldigde bedrag in één keer opeisbaar
 2. Indien de contractant de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet tijdig nakomt, verkeert hij/zij in verzuim en is LifeFit Centre bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Bij het niet-tijdig betalen worden administratiekosten en stornokosten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke kosten, welke worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 35,-, zijn door de contractant verschuldigd, zodra LifeFit Centre zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft voorzien. Een door de contractant na verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op de incassokosten en rente en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom.

VI Aansprakelijkheid

 1. De contractant dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van de overeenomst met LifeFit Centre, medisch te laten keuren.
 2. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de aanwijzingen van de medewerk(st)ers van LifeFit Centre met betrekking tot het gebruik van de apparatuur na te leven. LifeFit Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten. Indien het lid niet bekend mocht zijn met de werking van de ter beschikking staande apparatuur, zal hij/zij eerst tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor desgevraagd een mondelinge instructie heeft verkregen. Het gebruik van zonnebanken en aanverwante apparatuur geschiedt geheel op eigen risico. LifeFit Centre kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze apparatuur.
 3. LifeFit Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 4. LifeFit Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letstel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen ontstaan tijdens of als gevolg van de kinderopvang of kinderlessen.
 5. LifeFit Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van LifeFit Centre.
 6. LifeFit Centre stelt gratis WiFi voor haar leden beschikbaar, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het gebruik van de WiFi faciliteit is op basis van een fair use policy. LifeFit Centre kan ingrijpen indien er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. LifeFit Centre heeft het recht om door deze of andere reden, de WiFi verbinding van de gebruiker te blokkeren. LifeFit Centre is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van uitval van de WiFi verbinding en/ of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 7. De deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door LifeFit Centre aangeboden faciliteiten is geheel voor risico van de contractant. Voor zover de contractant enige aanspraak jegens LifeFit Centre geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor LifeFit Centre zich heeft verzekerd.